Jeg er veldig glad for at vi er i gang!

Første klyngesamling med noen av de største aktørene innen agritech, forskning og kommune er gjennomført. Oppsummert ser vi hvordan vi kan ta i bruk den nyeste teknologien for å løse de store utfordringene landbruket står overfor. Nå setter vi fart, sier Gunnar Crawford, leder for Agritech klyngen.  

Målet for innovasjonsklyngen er å utløse kraften som ligger i å benytte den nye teknologien som er tilgjengelig på riktig måte. Sammen må vi få til mer med mindre fremover for å sikre økt matproduksjon samtidig som vi reduserer ressursbruken og utslipp. 

– Klyngens fortrinn i møte med denne utfordringen er kunnskapen som allerede er opparbeidet hos Nordic Edge rundt teknologi og samarbeid. Vi ønsker å bygge opp klyngen slik at den gir størst mulig verdi for de selskapene som utvikler produkter og tjenester innen landbruk i nært samarbeid med den lokale bonden, sier Gunnar. 

Vi tror innovasjon først og fremst skjer i riktige samarbeid og vi vil derfor trekke på teknologikompetanse og digitalisering innen andre felt som smartby, IT, havnæring og olje og gass som er lengre fremme i utviklingen per i dag. Behovene innen agritech er mange og vi er innom flere spennende fagfelt i vår vurdering av hvor klyngen vil være til størst nytte. Dette kan være sensorikk til sanntidsmålinger, bruk av droner og satelitt til kartlegging, automatisering og fjernstyrte operasjoner, håndtering av store datamengder og dataanalyse, og beslutningsstøtte gjennom bruken av kunstig intelligens for å nevne noen. Vi opplever også at det ligger store muligheter innen elektrifisering av landbruket. 

 

Jeg tenker at en hovedutfordringene for oss som produsent er å tilegne seg relevant kompetanse og skaffe oss impulser om hva som er mulig i det store bildet, og å ta det ned til vår virksomhet. En Agritech klynge vil kunne gi oss perspektiver og kunnskap vi ellers ikke ville fått, samtidig som vi kan tilføre tilsvarende nye syn og perspektiver ut fra vår erfaring og kunnskap. En klynge vil naturlig kunne å se utfordringer og muligheter fra ulike ståsted, erfaringer og kunnskap, og dermed bli en mer kraftfullt arena enn selskapene hver for seg, sier Trond Gjermund Haugen, Daglig leder i Serigstad Agri AS.

Nordic Edge anerkjenner kompleksiteten tilføring av ny teknologi kan bringe med seg og vi vil derfor jobbe tett sammen med bøndene for å øke kompetansen, senke brukerterskelen og gjøre de riktige valgene lett tilgjengelig. Målet vårt er å sikre at nye løsninger tas i bruk uten å skape nye utfordringer samtidig. Dette ønsker vi å sikre gjennom blant annet å etablere arenaer hvor man kan teste reelle løsninger i ekte omgivelser. Testarenaer hvor bondens utfordringer kan møte nye agritech løsninger i trygge rammer.  

I en verden i hurtig endring, med økte temperaturer, tørke, styrtregn og sykdommer som påvirker matproduksjon, må vi finne nye løsninger. Vi mener de ligger i skjæringspunktet mellom ny teknologi og endring i arbeidsmetodikk. Fra start vil den nye klyngen ha følgende fokusområder: Avansert landbruksteknologi, dataanalyse, moderne landbrukspraksis, forsyningskjede og bærekraft. Disse vil løpende bli videreutviklet sammen medlemmene.

– Dette er bare starten. Vi er stadig på jakt etter de riktige selskapene. Jeg stiller gjerne til en kaffe hos aktører med sammenfallende ambisjoner med våre, sier Gunnar.  

Hva er en klynge?

En klynge (nærings- og innovasjon) er en konsentrasjon av små og store kunnskapsbedrifter som samhandler og innoverer gjennom samarbeid og kunnskapsdeling. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, og skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor klynger.  Det er samspillet mellom ulike aktører som skaper en effektiv klynge. Det er nettopp dette samspillet som må til for å skapes et innovativt økosystem.

Ønsker du å vite mer om Agritech klyngen?

Gunnar Crawford

Head of Agritech Cluster

+47 934 88 841

About Agritech Cluster 

The Nordic Edge Agritech Cluster will unite industry pioneers, emerging start-ups, and tech specialists to redefine sustainable agriculture. Our core mission is to blend cutting-edge innovation with proven agricultural practices, ensuring smarter, greener, and more efficient food production.