Tre runder med innovasjonsprogrammet Gnist viser at nye samarbeidsformer og kreativ metodikk danner et godt grunnlag for bærekraftig og innovativ steds-og næringsutvikling i norske kommuner over hele landet. Men programmet belyser også et behov for endring i dagens virkemiddelapparat.

– Gnist har vist hvor mye man kan få til gjennom tverrfaglige samarbeid og kreative arbeidsmetoder. Men vi ser at det ligger et uforløst potensial i implementering av de gode konseptene, sier Bjarne Uldal, prosjektleder for Gnist hos Nordic Edge.

Tverrfaglig samarbeid
Gjennom Gnist skal kommuner og næringslivsaktører utarbeide løsninger knyttet til steds- og næringsutvikling i distriktene. Innovasjonsprogrammet er utviklet av Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge. Fylkeskommunene er med som støttespillere, og Distriktssenteret, Riksantikvaren, Innovasjon Norge, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og KS deltar i en ressursgruppe.

Gnist adresserer utfordringer som krever samarbeid mellom det offentlige og private, samt mellom ulike etater og tjenesteområder innad i kommunene. Under den avsluttende samlingen for Gnist 2022, var en gjennomgående respons at programmet har åpnet for nye samarbeidsformer, sterkt engasjement og nyskapende konsepter.

-Vi har hatt et veldig godt samarbeid med kommunen og fylket, og vi erfarer at det har vært gode utvekslinger og tillit. De kreative workshopene har vært viktige for å få folk inspirert og engasjert, sier Nina Simon fra Team Nome kommune.

Innovasjon i offentlig sektor
Samtidig ble det også tydelig at flere etterspør endring i regelverket og prosessene som skal støtte opp under innovasjon i offentlig sektor for å lettere iverksette de gode konseptene som har blitt utarbeidet.

-Kommunen har høy gjennomføringsevne, men tilgangen på frie midler er for liten, sier Britt Kjensli, rådgiver for lokal samfunnsutvikling i Nordland Fylkeskommune.

For å få virkemiddelapparatet til å i større grad innrette seg mot komplekse og sektoroverskridende innovasjonsprosjekter, mener Uldal at Gnist kan brukes som et utstillingsvindu for å vise potensialet som ligger i å tilrettelegge for mer samhandling og innovasjon på tvers av det offentlige og private.

-Stat og Fylkeskommuner har her et velfungerende innovasjonsprogram som virkelig kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Ved å rigge for nettopp slike strukturerte prosesser der gode ressurser kobles på oppgaver kommunene på egen hånd ikke har kapasitet, kapital eller kompetanse til å løse, kan man oppnå mye.

Veien videre
Så langt har rundt 250 norske kommuner deltatt i programmet, og gjennom dette fått løftet kompetanse og tilført metodikk. Basert på erfaringen som er opparbeidet, samt en kjensgjerning om at også mer bynære områder trenger tilføring av kompetanse og struktur, vil programmet nå videreutvikles og justeres.

-Vi har god tro på at vi kan fortsette å utvikle viktig kompetanse innen samfunnsinnovasjon gjennom Gnist. Nå vil vi videreføre den gode metodikken, og vi vurderer å utvide scopet til også å omfatte mer urbane utfordringer i større byer, sier Uldal.