42 kommuner fra hele landet søkte om å få delta i Gnist-programmet. Boligmodeller, fraflytting og ny teknologi er temaer de tre utvalgte kommunene, Lund, Vang og Lebesby nå skal jobbe med.

Gnist er særlig rettet mot distriktskommuner. Programmet tilrettelegger for å ta i bruk nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering som verktøy. Dette for å styrke kommunenes arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling – med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

– Vi er veldig imponert over pågangsmotet og innovasjonsviljen til mange av landets kommuner, og gleder oss stort til å jobbe videre med utfordringene til tre av dem i samarbeid med næringslivsaktører, innbyggere og fylkeskommunene, sier prosjektleder Malin Kock Hansen, DOGA.

42 kommuner fra hele landet søkte om å få delta i Gnist-programmet.


Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere. Foto: Christoffer Jensen

Lebesby kommune, Troms og Finnmark

Digitale løsninger for utflyttere som en ressurs.

Kan fraflytting utnyttes til noe positivt? Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere. Ved å se på utflyttere som en ressurs ønsker man å få bedre innsikt i kompetansen til unge voksne og samtidig også innspill til planleggingen av fremtidens Lebesby.

Begrunnelse fra juryen: Fraflytting er en kritisk problemstilling for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på utfordringen fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning både for å få utflyttere tilbake og for å tiltrekke seg nye tilflyttere til bygda.

Vi er jublende glad og takknemlig over å ha blitt valgt ut som Gnist-kommune! Vi ser frem til samarbeid med det som for oss er nye kompetansemiljøer, som kan bidra til nye innfallsvinkler og perspektiver på en problemstilling som angår mange distriktskommuner. Vi gleder oss stort til fortsettelsen.

-Sigurd Rafaelsen, ordfører, Lebesby kommune.


Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger og skape et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere. Foto: Anne Marte Før

Vang kommune, Innlandet

Nye boligmodeller for sentrumsutvikling i distriktskommuner.

Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger i sentrum. Gjennom Gnist-programmet ønsker kommunen å lage nye samarbeidsmodeller mellom kommuner og private utbyggere som kan skape engasjement og næringsutvikling – og ikke minst et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.

Begrunnelse fra juryen: Sentrums- og boligutvikling i distriktene er en interessant og relevant tematikk. Boliger tilpasset både eksisterende og mulige nye innbyggeres behov er et viktig ledd i å skape levende sentrum og attraktive lokalsamfunn. Det å få til samarbeid med utbyggere kan være vanskelig, og lykkes man med dette vil det være en modell som mange andre distriktskommuner vil kunne dra nytte av.

 

Vang kommune er svært nøgd med å vere ein av dei utvalde kommunane som får vere med i Gnist-programmet. Me trur at kommunen både har mykje å lære av dei kompetansemiljøa som er med i programmet, og at me kan bidra med våre erfaringar og tankar om framtidsretta og miljøvenleg sentrumsutvikling i distrikta.

-Kommunedirektør Erlend Haaverstad.


Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter og fremme nyetableringer. Foto: Moi kommune

Lund kommune, Rogaland

Hvordan kan ny teknologi styrke konkurranseevnen til hjørnesteinsbedrifter?

Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller som verktøy for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter, fremme nyetableringer innen relatert virksomhet samt tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye tilflyttere.

Begrunnelse fra juryen: Hvordan distriktskommuner kan arbeide med både innbyggere og hjørnesteinsbedrifter for å tiltrekke seg nye tilflyttere er et svært relevant tema med stor overføringsverdi til mange kommuner. Dette gjelder særlig når man ser på potensialet for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Juryen ser store muligheter for innovasjon, og for å se steds- og næringsutvikling i sammenheng.

 

Lund kommune er stolte over å ha blitt valgt som deltaker i Gnist-programmet! Det passer perfekt inn i våre overordnede planer for et smartere og mer bærekraftig Lund, og vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med næringslivet, innbyggere og fylkeskommunen.

-Ordfører Magnhild Eia og kommunedirektør Siv Kristin Egenes, Lund kommune.


Innovative og langsiktige løsninger

I samarbeid med næringslivsaktører, innbyggere, fylkeskommuner og andre relevante aktører vil det bli lagt til rette for en prosess som skal bidra til utviklingen av innovative og langsiktige løsninger på de utvalgte kommunene sine utfordringer. Nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering er sentrale verktøy i programmet.

Det blir også lagt opp til følgeforskning av Gnist-programmet i samarbeid med Distriktssenteret og fylkeskommunene. Her vil vi invitere 4-6 kommuner til å bli koblet på som følgekommuner, og jobbe parallelt med egen utfordring samt bidra med innspill til prosessen.

Juryen i Gnist-programmet består av følgende personer:

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

Hva er Gnist?

 

Gnist er et nytt innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive og bærekraftige. Programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, men er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge attraktive lokalsamfunn.

Gnist er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4, Growlab og Urban Space Lab.

Viktige byggesteiner er erfaringene fra den tidligere innovasjonskonkurransen med pilotkommunene Utsira og Krødsherad, og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som vil fungere som en metode og et rammeverk for utviklingsarbeidet.

Videre tar Gnist utgangspunkt i eksisterende forskning som bekrefter at den proaktive, entreprenørielle kommunen som kobler steds- og næringsutvikling i strategier og arbeidsmåter, er en sentral kraft for samfunnsutvikling. Målet er at Gnist-programmet skal bli et fast konsept hvor nye kommuner og utfordringer blir plukket ut hvert år.