Aktører i Stavangerregionen har inngått et fruktbart samarbeid om sirkulærøkonomi. Det er forberedelser til Sirkulærskolen som starter i januar 2021.

Sirkulærøkonomi åpner for kreativitet. For å tenke nytt og se muligheter. Og det handler om å samarbeide.

For mange bransjer kan det være krevende å se hvor de kan inngå i en sirkulær verdikjede og hvordan deres egen bedrift kan redusere ressursforbruket og samtidig opprettholde en bærekraftig økonomi, men tendensene er tydelig og flere og flere bedrifter går i denne retningen. Det er dette både EU og den norske regjeringen legger opp til i det grønne skiftet.

«Når lovgivingen nå baner vei for bærekraftige forretningsmodeller vil det skape nye forretningsmuligheter som kan gi økonomisk gevinst, og modeller der ansatte får benyttet sine ressurser på en mest mulig optimal måte, sier Ida Sørås, prosjektleder i Nordic Edge, for Sirkulærskolen som starter i januar 2021.


Sirkulærskolen 0.1

Sirkulærskolen er et samarbeid mellom Nordic Edge, klyngemedlemmene Good Venture, Akuna, Klimapartnerne Rogaland og Næringsforeningen i Stavanger. Kurset starter i januar 2021.

Nylig inviterte samarbeidspartnerne i Sirkulærskolen til småskala innføring i sirkulærøkonomi for traineene i programmet Trainee SørVest og lederne deres.

Programmet gikk over to ganger der deltagerne i første samling fikk en generell innføring i sirkulærøkonomi og i andre samling var det en kort presentasjon av «Sirkulærøkonomi i ulike sektorer», «Sirkulærøkonomi mellom ulike bransjer» og «Fra design til sirkulær design». Men i hovedsak besto samlingen av en workshop, der hovedformålet var å gi bedriftene en mulighet til å reflektere over hvor de selv er i prosessen mot en sirkulær forretningsmodell, hvor de befinner seg i verdikjeden og hvilke muligheter som finnes.

Deltakerne ble delt i grupper der ulike bransjer ble satt sammen. Dette fordi det som gjør sirkulærøkonomi annerledes enn vår tradisjonelle lineære økonomi er at man må samarbeide mer direkte. Dette bygger opp under FNs bærekraftsmål nr 17. I sirkulærkøkonomi tar man ansvar for produktet etter produktets levetid og legger til rette for å dra nytte av restproduktene i stedet for å måtte betale for deponering. «Deltakerne kom opp med flere gode ideer til hva restproduktene kunne benyttes til. Det var utrolig kjekt å se,» sier Sørås som legger til at føringene ligger der fra myndighetens side, så nå handler det om å gripe mulighetene det kan gi. Det trenger ikke være hokus pokus.

«Jeg tror, at hvis du som arbeidsgiver knekker koden til hvordan du får dine ansatte til å ha lyst til å skape, produsere OG samarbeide har du kommet langt på vei som bærekraftig bedrift. Ansatte er i mange bedrifter den mest ressurskrevende delen av bedriften, så hvis ikke det fungerer optimalt i en tid der «hodekraften» er viktigere enn håndkraften vår, vil bedriften potensielt tape mye. Hvordan skape balanse mellom felles og individuelle behov? Hvordan få flere ut i arbeidslivet når målet er at hodet skal fungere optimalt?, sier hun.

 

Sikrulærskolen skal besvare disse spørsmålene. Kurset som har fått tittelen: Høyere verdiskapning, mindre sløsing.

Kurset starter 11. januar og går over 4 samlinger. Medlemmer av Nordic Edge får kurset til medlemspris.